Verdikjeden

Verdikjeden for biogass er ulik avhengig av hvilke råstoff og sammensetning som benyttes i produksjonen. Biogassen og biorestens anvendelse avhenger også av type produksjon. Det er mange ulike næringer som samarbeider for å produsere biogass.

Hele verdikjeden består av landbruket, skogbruket, fiskeri, havbruk og kommunale og private avfallsbedrifter på råstoffsiden. Videre er det produsenter og distributører av biogass. Til slutt er det sluttbrukere som benytter biogass som drivstoff. I tillegg er det leverandører av utstyr til produksjon og bruk. Det er dette som gjør verdikjeden til biogass kompleks, sirkulær og kan løse mange utfordringer for flere sektorer.  

For å forklare verdikjeden så enkelt som mulig kan den brytes ned til disse hoveddelene: 

Fra jord produseres mat, planter og annet organisk materiale. Dette samles inn til biogassproduksjon som gir oss 100% fornybar energi. Reststoffet fra biogassproduksjonen kan spres på jordet og gir verdifull næring til jorda, slik at det igjen kan produseres mat og planter. 

Ved å produsere biogass får næringene som bidrar, gevinst på hver sin måte:

Gevinsten for én næring kan være at de blir kvitt sitt avfall, en annen næring kan motta viktige næringsstoffer som blir skilt ut gjennom biogassproduksjonen.

Uansett hvilket ledd i biogassproduksjonen en næring er, så drar alle nytte av den felles klimagevinsten.  

Dette kan eksemplifiseres ved å se på ulike aspekter i biogassproduksjonen: 

Klimanøytral CO2  

Ved å bruke biogass som erstatning for fossilt brensel som kull, olje eller naturgass, reduseres utslippene av klimagasser, spesielt CO2. I klimaregnskapet regnesCO2 fra biogassproduksjon som klimanøytralt fordi dette er CO2 som allerede er i karbonkretsløpet.  

Avfallsbehandling 

Ved å bruke avfall i biogassproduksjonen løser man et avfallsproblem. Råtneprosessen er en naturlig prosess som skjer i organisk materiale i naturen. Når organisk materiale samles i en kontrollert råtneprosess unngår man at metangassen slipper ut i atmosfæren.  

Næringsrik biorest 

I tillegg til energiproduksjon produserer også biogassprosessen biproduktet biorest. Biorest kan utnyttes som verdifull gjødsel og reduserer derfor behovet for kunstgjødsel i landbruket.  

Samlet sett kan biogassproduksjon bidra til å redusere klimagassutslippene, håndtere organisk avfall på en bærekraftig måte og fremme bruk av fornybar energi.