Fagdag om biorest/biogjødsel til landbruket

Den 4. oktober inviterer Gårdsbiogass Norge til fagdag hos Den Magiske Fabrikken på Sem i Tønsberg. Fagdagen er etterspurt og støttet av BIONOVA for å knytte aktører i markedet som håndterer biorest/biogjødsel for å dele erfaringer, men også møte nye og kjente innad i bransjen.  Her vil både folk og bedrifter fra blant annet BIONOVA, Mattilsynet, […]

Bioseminaret 2023

Hold av datoene 25. og 26. september! Bioseminaret har utvidet målgruppen til både ledere og driftsansatte på biogass- og kompostanlegg, og andre typer behandlingsanlegg. Det blir ulike paralleller, felles befaringer og samlinger i plenum. Tema for konferansen er «Hvordan kan biogass og kompost utfylle hverandre» og – hvordan håndterer vi voksende mengder bioavfall og biogjødsel […]

Jordbruksavtalen og biogass

16.mai 2023 kom Norges Bondelag og Staten til enighet om Jordbruksavtalen 2023. Jordbruksavtalen skal vris i en mer klima- og miljøvennlig retning og prioriterer derfor klima- og miljø svært høyt. Partene er enige om å bevilge 9,3 millioner kroner på dette området, nær en tredjedel av den totale budsjettrammen for jordbruksavtalen. Økning på klima- og […]

Biogasstatistikken 2022

Biogass Norge og Biogass Oslofjord har over flere år samarbeidet om bransjestatistikken for Biogass. Statistikken viser en oversikt over produsert mengde biogass og anvendelsesområder. Denne statistikken er mer nyansert enn den offentlige statistikken og bidrar til et bedre grunnlag for analyser, utviklingstrender og identifisere eventuelle flaskehalser for biogassbransjen. I tillegg gir den bedre informasjon for […]

Green House

Green House leverer rådgivningstjenester innen sirkulær- og bioøkonomien. De bidrar med rådgivning til privat og offentlig sektor. Deres ekspertise er innovasjon- og endringsarbeid for å øke ressursutnyttelsen – fundamentet for redusert klima- og miljøfotavtrykk. Samtidig skal de bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser som en del av omstillingen vi står ovenfor. Green House har […]

Vellykket kurs i biogasstatistikk

Daglig leder for Biogass Norge, Pia Farstad von Hall innleder kursdagen ved å ønske velkommen. Hun snakket blant annet om den økte etterspørselen av biogass i Europa. Hun nevner krigen i Ukraina som en av de viktige faktorene for den økte etterspørselen. I Norge merker vi også en økt etterspørsel etter biogass. I 2021 ble […]

Antec

Formålet til Antec er å skape vår fornybare fremtid. Ved å muliggjøre en uendelig loop av bioressurser, gir de lokalsamfunn muligheten til å minimere fotavtrykket sitt, og skape verdi fra organisk avfall. Antec har bygget flere anlegg og har utviklet teknologi som gir nytt potensial for biogassproduksjon. Pris for beste grønne teknologioppfinnelseI 2016 mottok Antec […]

Kurs i biogasstatistikk

Biogass Norge og Biogass Oslofjord utarbeider bransjestatistikk for biogassmarkedet. Statistikken utarbeides av Norwaste. I forbindelse med rapportering av data til Miljødirektoratet og SSB er det kommet frem at det er noe ulik forståelse av hvordan rapporteringen skal gjøres. Resultatet har vært dobbeltrapportering av hvor mye biogass som faktisk produseres.   Biogass Norge, sammen med Biogass Oslofjord og Samfunnsbedriftene […]

Rapport viser stort potensiale for Biogass i Europa

I juli 2022 kom Gas for Climate med en ny rapport av «Biomethane production potentials in the EU». Utgaven er en fornyet versjon av rapporten som kom i 2019. På bakgrunn av EUs økte satsning på området og bedret teknologi, kommer derfor en oppdatert versjon som gjenspeiler dagens grunnlag for beregning av potensialet.  En viktig […]

Stort vekstpotensial

Internasjonalt satses det på biogass. Særlig i EU. Det er store muligheter i å utnytte avfallsressurser til å produsere klimavennlig energi. World Biogas Association laget for en tid tilbake en rapport som peker på potensialet i biogass. Biogassproduksjon kan bidra med en reduksjon av verdens klimagassutslipp på 10 til 13 prosent. I dag utnyttes bare […]