Klimaeffekten av biogass

Biogass er en klimasmart energiform og bidrar til reduserte utslipp. Biogassproduksjon og -bruk påvirker norske klimagassutslipp positivt på flere måter. Blant annet vil bruk av biogass erstatte fossile energibærere og reduserer dermed CO2-utslipp. Bruk av husdyrgjødsel i biogassproduksjonen kan redusere lagringstiden for husdyrgjødsel og dermed utslipp av metan- og lystgass knyttet til lagringen.

Den magiske fabrikken.

I sum vil biogassproduksjon (i henhold til Klimakur 2030 utarbeidet av Miljødirektoratet) kunne redusere de norske klimagassutslippene med rundt 285 000 tonn CO2-ekvivalenter per år i 2030. Dette tallet tar utgangspunkt i en produksjon på ca 2,5 Twh biogass. Dermed kan reduksjonen av CO2-ekvivalenter reduseres mer om bransjen når målet om 10 Twh.

CO2 til tomater
C02 regnskapet er en vesentlig del av klimaregnskapet i verdikjeden til biogass. De unike sirkulære egenskapene i produksjonen av biogass forsterkes av muligheten til å produsere C02 til for eksempel matproduksjon.

Hos Greve Biogass i Vestfold har de dokumentert at de kan bruke CO2 fra biogassproduksjonen til dyrking av tomater. På den måten tas CO2 inn i kretsløpet igjen. Tomatene omsettes i matbutikker i Norge. Det gjør at Greve Biogass kan dokumentere at biogassen derfra kutter utslipp i forhold til dieselbruk med 108%, altså bedre enn nullutslipp der hver km kjørt gir mer metanfangst (netto negative utslipp eller «klimapositivt»)

https://dmfas.no