Grønne arbeidsplasser

Det er i dag mange som er ansatt i biogassbransjen. Samtidig ser vi en vekst i sysselsettingen i det som betraktes som en fremtidsrettet grønn næring. Og flere blir det ettersom det blir etablert flere produksjonsanlegg og flere aktører tar i bruk biogass som drivstoff.

Tilbake i 2016 gjennomførte Biogass Oslofjord sammen med Avfall Norge en analyse av sysselsettingseffekten i biogassmarkedet på Østlandet. Det var THEMA Consulting group AS som gjennomførte analysen. Selv om rapporten konsentrerer seg om markedet rundt Oslofjorden er det ingen grunn til å tro at sysselsettingseffekten skal være mindre andre steder i landet.

I dag er det flere større biogassprosjekter under planlegging langs kysten og i innlandet. Carbon Limits har vurdert produksjonspotensialet til å være 2,5 Twh i forbindelse med Klimakur 2030. Når potensialet fra avløp, avfall, landbruk, fiskeri, havbruk og skogbruk tas med til fulle er det forventet i bransjen å kunne produsere biogass opp til 10 Twh.

Biogassmarkedet har et betydelig potensial for nye arbeidsplasser og bidrar til verdiskaping gjennom en lang verdikjede: Fra innsamling av våtorganisk avfall (matavfall, industriavfall, fiskeavfall, alger, skogsavfall, avløpsslam) og husdyrgjødsel, til forbehandling, evt substratproduksjon, sortering, utråtning og gassproduksjon til foredling og distribusjon av flere produkter (biogass/biometan, biogjødsel, vekstmedier, CO2, proteiner, bioplast, «bioaktiver» mm).

Sektoren skaper arbeidsplasser direkte og indirekte gjennom verdiskaping innen industri, landbruk, fiskeri, havbruk og matproduksjon, og bidrar til grønn omstilling, lavere utslipp og renere byer og tettsteder.

I snitt regnes det 1,7 årsverk per 1 Gwh biogass produsert. Omregnet betyr det at om produksjonen av biogass kommer opp i 10 Twh kan det gi 16 380 årsverk, men det er i så fall på lengre sikt.

Kilde: http://biogassoslofjord.no/wp-content/uploads/2016/11/Rapport-Verdiskaping-av-biogass-p%C3%A5-%C3%98stlandet-2016-3.pdf

Nye grønne bedrifter

I Norge har vi flere leverandører av utstyr til biogassanlegg. Flere kan det bli. Utstyr som råtnetanker, kjølesystemer, gasskompetanse er noen av vekstområdene for biogassbransjen. Dette er kompetanse som bidrar til å utvikle norsk biogassbransje og kan sette oss i stand til å eksportere kunnskap og kompetanse og etablere flere nye grønne arbeidsplasser i Norge.

En bedrift som er naturlig å trekke frem i denne sammenheng er Antec  Biogas i Oslo. På nettsiden deres står det:

 

Antec Biogas

«Vi har utviklet en høyeffektiv biofilm multikammerreaktor av glassfiber til en lav kostnad basert på vår patenterte teknologi. En 105 m3 reaktor kan håndtere opp til 5.600 tonn matavfall eller gjødsel per år, siden den bare trenger 5-7 dagers oppholdstid.  Bakterievekst i biofilm og prosesser i kamre sikrer ekstremt raskt nedbrytning.
Dette representerer et paradigmeskifte i lønnsomhet innen produksjon av biogass. Man kan bygge en gruppe av reaktorer som kan håndtere 10.000 tonn til 120.000 tonn eller mer for større behov.  Denne norske teknologien er unik i verden og representerer et enormt potensial for grønn energi»

Les mer på: https://www.antecbiogas.com/