Gode gjødselforskrifter er viktig for biogass

Møte med landbruksminister Geir Pollestad. Fra v. styremedlem Simen Solbakken, styremedlem Per Torp, landbruksminister Geir Pollestad, daglig leder Pia Farstad von Hall, styreleder Håvard Wollan, styremedlem Frode Halvorsen

Biogass Norge har levert høringssvar til ny gjødselvareforskrift og gjødeselbruksforskrift til Landbruks- og matdepartementet. Bærekraftig biogass fungerer som en viktig problemløser for håndtering av husdyrgjødsel som ressurs i landbruket. og håndtering av biologisk avfall fra husholdninger og næringsliv.

Biogass Norge presenterte også sine forslag i et møte med til landbruksminister Geir Pollestad den 19. juni. I møtet formidlet vi våre forslag til endringer for å gjøre regelverket enda bedre tilpasset bransjens behov for å lykkes med mer biogassproduksjon og bedre tilpasset biogjødsel.

Gjødsel er en nødvendig ressurs for planteproduksjon og økt matproduksjon,

Det er viktig for å bygge opp under biogassproduksjon som en del av den sirkulære verdikjeden biogass er en del av. Bedre utnytting av husdyrgjødselen vil styrke jordhelsen, redusere behovet for mineralgjødsel og redusere avrenning av næringsstoffer til vassdrag og kystområder. For å øke selvforsyningen og ha landbruk over hele landet foregår mye av husdyrproduksjonen i områder hvor det er liten eller ingen kornproduksjon. Det skaper utfordringer i enkelte kommuner og regioner hvor det for mye husdyrgjødsel i forhold til avlingenes behov for plantenæring. Det er nødvendig å gjøre avveininger mellom hensynet til miljø og matproduksjon.

I forbindelse med revisjonen av gjødselregelverket må det tas utgangspunkt i det jordbruket vi har og sikre at bøndene kan gjøre nødvendige tilpasninger på sitt bruk. Samtidig må vi kunne bruke ressursen husdyrgjødsel representerer i biogassproduksjon og sikre at biogjødselen fra biogassproduksjonen blir en verdifull ressurs for landbruket.

Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge

Det er også viktig å legge til rette for behandling av slam fra vann- og renseanlegg slik at biogjødselen kan benyttes til egnet formål. Vann- og renseanleggene trenger omstillingstid slik at de kan bygge nødvendig lagerkapasitet tilpasset nytt regelverk.

Begrepsbruk er viktig

Under begrepsdefinisjoner ber vi om at begrepet biorest skiftes ut med biogjødsel når bioresten går over til å bli en vare. Biogass Norge er opptatt av at vi i større grad bruker begreper som bygger oppunder verdikjeden til biogassproduksjon, og at vi i økende grad synliggjør det som er verdiskapende produkter. Vi ber derfor om at det gjennomgående i forskriften benyttes begrepet biogjødsel når gjødselen blir en vare som kan omsettes og inneha ulike kvaliteter med ulik økonomisk verdi.

For tidlig med omsetningskrav for fosfor

Biogass Norge er kjent med at det foreligger et forslag om å innføre et omsetningskrav for resirkulert fosfor. Biogass Norge mener det er for tidlig å ta stilling til et slikt forslag og anbefaler at det ikke innføres nå, men at det utredes tilstrekkelig for å vurdere konsekvensene av forslaget.

Biogass Norge støtter på generelt grunnlag forslag som bidrar positivt til økt sirkularitet og lønnsomhet i verdikjeden til biogassproduksjon, og med det produksjon av biogjødsel.

Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge

Forskriftene må åpne for mer bruk av fiskeslam

Biogassanleggene kan produsere biogass fra et stort utvalg av organiske materialer. Mange biologiske materialer som f.eks fiskefôr og fiskeslam blir i dag i begrenset grad benyttet til biogassproduksjon på enkeltanlegg. Årsaken til dette er at materialene inneholder høy konsentrasjon av tungmetallet sink, som med dagens regelverk ofte gir gjødselkvalitet i klasse 2 når det benyttes i store mengder. Fiskerinæringen vil i fremtiden produsere mye fiskeslam, et råstoff som kan utnyttes til produksjon av biogass og hvor vi resirkulerer næringsstoffene til ny mat- og fôrproduksjon.

Biogassbransjen har i dagens forslag til gjødselvareforskrift ikke mulighet til å etterbehandle biogjødselen for å redusere tungmetallkonsentrasjonen, da dette med dagens teknologi samtidig medfører å redusere tørrstoffet i biogjødselen. I praksis vil en slik «tungmetall reduksjon strategi» resultere i biogjødsel med lavt tørrstoffinnhold og forhøyet tungmetallkonsentrasjon. Forhøyet tungmetallkonsentrasjon skyldes at det vil bli fjernet relativt mindre tungmetall enn mengde organisk materiale i prosessen, som gir høyere tungmetallkonsentrasjon fordi tungmetaller deklarerer pr. tørrstoff biogjødsel og ikke i volum biogjødsel.

I praksis vil det bli spredt mindre tungmetall i norsk matjord.

Pia Farstad von Hall, daglid leder, Biogass Norge

Det er behov for innovasjon i biogassnæringen og hvor verdiøkning på biogjødselen er viktig. Regelverket bør tilrettelegge for denne utviklingen, slik at biogassanlegg som aktivt reduserer tungmetallmengden som spres i landbruket får mulighet til det. Biogass Norges forslag er at biogassanlegg med godkjent aktiv prosess for å redusere mengde tungmetaller i biogjødselen beregnet pr volum biogjødsel, kan beregne tungmetallkonsentrasjonen på følgende måte:

Spredefrist

Spredefrist fra 1. mars til 1. september er for kort. Det er viktig å ha lokale regler som hindrer avrenning i vassdrag, men samtidig er det behov for å ha fleksibilitet i regelverket som ivaretar ulike aktørers interesser i verdikjeden til biogass. Spesielt påpekes det at kravet om å spre før 1. september blir for hektisk og at vekstsesongen mange steder fortsetter til ut i november. Spredefristen må samkjøres med frist for å så høstkorn fram til 20. september etter forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Østfold, Akershus og Oslo. I områder med tidlig vår er det ønske om å beholde 15. februar som startdato, dette er også viktig når husdyrgjødsel skal spres på innmarksbeite.

Her kan du lese de fullstendige høringssvarene:
Gjødselvareforskriften.
Gjødselbrukforskriften.

Publisert: