St1

St1 Nordic Oy er et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Selskapet utvikler bærekraftige energiløsninger og opererer 1250 St1- og Shell-stasjoner i Finland, Sverige og Norge.

FREVAR KF

FREVAR KF eier og driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon og energigjenvinning. I tillegg drifter de en gjenvinningsstasjon og et biogassanlegg. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver. I biogassanlegget benyttes slammet fra renseanlegget og noe matavfall. Biogassen er med på å drifte biler og busser i Fredrikstad kommune, samt jordforbedring til lokale […]

Nortura

Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet. I tillegg har vi flere hel og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England. Vi tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter […]

BIOKRAFT

Vi tror at Biokraft og andre aktører innen biodrivstoff-industrien skal skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Slik bidrar vi ikke bare til å redusere utslippene av klimagasser, men vi bidrar også til «grønn næringsutvikling». Vårt første anlegg for produksjon av Biodrivstoff er under oppføring på Skogn.  Skognanlegget baserer seg på flere råvarer blandt annet […]

Norges Bondelag

Norges Bondelag har over 62.000 medlemmar og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruket. Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 62000 medlemmar i ryggen jobbar vi for å sikre dei beste vilkåra for norsk matproduksjon. Norges Bondelag arbeider for å betre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning […]

VEAS

VEAS-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo.

Air Liquide Skagerak

Air Liquide Skagerak (tidligere Skagerak Naturgass) markedsfører og distribuerer natur- og biogass til industri, transport/drivstoff, maritim næring og offentlig bygg. Air Liquide Skagerak markedsfører og distribuerer natur- og biogass blant annet til industribedrifter, transportsektoren, maritim næring og offentlige bygg. Eier og drifter gassdistribusjonsnett Selskapet prosjekterer og bygger ut gassdistribusjonsnett, samt eier og drifter nettet med […]

Biogass Oslofjord

Oslofjorden har allerede flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass. Potensialet for økt produksjon er stor. Verdikjeden og teknologien er derimot umoden og nødvendige investeringer er ikke alltid bedriftsøkonomisk lønnsomme i en tidlig fase. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil opprette et samarbeid for å utvikle hele verdikjeden til et velfungerende marked. […]

Lindum

Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune. Konsernet består av Lindum AS og seks datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I […]

Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo

Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ble slått sammen til én etat fra og med 1.1.2020. Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo. Vi tømmer 114.000 avfallsbeholdere fra 330.000 husholdninger hver uke, og drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet. Vi henter matavfallet, plastemballasjen og restavfallet som du har […]