Biogasstatistikken for 2023 – På stedet hvil!

I dag ble ferske tall for biogassproduksjon for 2023 sluppet på Biogasskonferansen 2024! Det ble en skuffelse. Utviklingen står på stedet hvil. Produksjonen for 2023 ligger på 0,74 TWh, og er en ubetydelig endring fra året før.  

Se de detaljerte tallene og utviklingen på denne interaktive siden.

Bransjens egne tall 

Henrik Lystad, CEO, og Line Blytt, seniorkonsulent i Norwaste presenterte tallene for 2023. Statistikken er gjort på bestilling av Biogass Norge og Biogass Oslofjord. Biogassbransjen bestiller egne tall for å gi tyngde til bransjen. Det finnes i dag 60 biogassanlegg i Norge. I 2023 ble det en økning på netto fire anlegg. Det er mange små anlegg og er basert på husdyrgjødsel. 

Ny utvikling 

Selv om det ikke har vært en stor utvikling i produksjonen i 2023, så er det noen funn i de nye tallene. Mer og mer av biogassen blir oppgradert. Det har vært en økning fra 2022. Nesten 40 prosent av all norsk produksjon er CBG, og LGB ligger på 26 prosent, selv om denne også har økt. Kommuner er fortsatt de største eierne av anleggene, men vi ser en økning i privat sektor. Blytt slår fast at vi kun er halvveis til å dekke etterspørselen etter biogass i markedet. 

Mer avfall og flere krav 

Blytt peker på at det stilles stadig flere krav knyttet til avfallshåndtering som vil gi større volum av innsatsfaktorer som kan brukes i biogassproduksjon. Nye rensekrav vil gi en økning i avløpsslam, og en økning i matavfall etter ny forskrift om innsamling av matavfall som trådte i kraft januar 2023. I tillegg er det en økning av råstoff fra havbruk. Generelt vil utslippsrestriksjoner gi økt mengde avfall som må samles inn. Lystad stiller det betimelige spørsmålet: hvor blir dette avfallet av? Det vises til at betalingsevnen er mye større i våre naboland.  

Norsk bransje er skuffet 

Pia Farstad von Hall, daglig leder i Biogass Norge er skuffet over at utviklingen står stille. “Biogass er en smart og enkel måte å kutte utslipp på. Derfor er det underlig at vi i Norge ikke satser mer. Når vi ser på produksjonsutviklingen i Norge de siste tre årene er den helt flat. Det er skuffende. Hun viser til at utviklingen i våre nordiske naboland er enorm, og de satser stort gjennom gode og forutsigbare rammevilkår. “Sammenligner vi med Sverige, og særlig Danmark, har det vært en sterk vekst. Danmark produserte ca 8 TWh med biogass i fjor. Norge 0,7 TWh. Denne differansen i produksjonsnivå er resultatet av en ting: dårligere rammevilkår i Norge», avslutter hun. 

Hovedfunn biogasstatistikk 2023:

  • 4 netto nye anlegg gikk på lufta
  • Det ble produsert biogass tilsvarende 740 GWh i 2023
  • Oppgradering til CBG og LBG utgjorde 63% (456 GWh).
  • Økning i LBG (+ 5 %) og av CBG (+ 1%) fra 2022.
  • Eierskapet til anleggene er jevnt fordelt, med 47 % under kommuneforvaltningen og 33 i private eierskap
  • Avløpsslam er største substratråstoff, fulgt av matavfall og fiskeensilasje.
  • Det produseres ca. 600 000 tonn biogjødsel (våtvekt) som gjødselvare.
  • Ca. 2400 tonn fosfor ble materialgjenvunnet. Det tilsvarer 34 % av importert fosfor fra mineralgjødsel.
  • Verdiskapning på 1.480 MNOK og sysselsetting på 1258 årsverk i sektoren
  • Norge har 39 biogassfyllestasjoner, med 40 flere under utvikling. CBG dominerer, med 79 % av dagens marked.

Skrevet av: Nasrin Naimy, politisk rådgiver Biogass Norge

Foto: Mona Hauglid

Publisert: