Produksjon av biogass

Biogass er gass som dannes gjennom anaerob nedbrytning av organisk materiale. Anaerob prosess vil si en råtneprosess som skjer uten at det er tilgang til luft.

Denne prosessen forkortes ofte som AD (Anaerob Digestion). AD er en naturlig prosess som for eksempel skjer i myrer, deponier eller i gjødselhauger. I denne prosessen bryter mikroorganismene ned det organiske materiale og det dannes biogass. Biogass består i hovedsak av metan (CH4 ) og karbondioksid (CO2). 

Biogass produseres oftest av tre hovedsubstrater: Husdyrgjødsel, matavfall og slam fra avløpsrensing. Andre substrater som også benyttes er fiskeavfall og fiskeensilasje eller annet organisk avfall fra husholdningen eller næring. I prinsippet kan alt organisk materiale benyttes i biogassproduksjon.  

Utslippsfri energi 

Biogass er en utslippsfri energikilde og i høyeste grad en del av den sirkulære økonomien. Produksjon av biogass tilfører ikke nytt karbon til kretsløpet, men utnytter karbonet i sitt naturlige kretsløp. I fotosyntesen omdannes karbonet til organiske stoffer som lagres i bladene til plantene. Karbon er viktig for alt organisk liv. Når vi tilfører kloden for store mengder karbon oppstår problemet med at plantene ikke klarer å absorbere alt karbonet og vi får et overskudd av karbon. Ved alt for store mengder karbon i atmosfæren skaper dette en ubalanse i karbonkretsløpet. Konsekvensene av det merker vi ved økte klimaforandringer. Ved å benytte biogass som drivstoff kan bruken av fossilt drivstoff reduseres, samtidig reduseres også den tilførte mengden fossilt karbon.  

Biogassordbok 

Biogass: Biogass består i hovedsak av metan og karbondioksid, men også noen få andre gasser. Biogass er en allsidig energibærer og kan benyttes til oppvarming, elektrisitetsproduksjon og industrielle formål.  

Biometan: Ved å rense biogassen for CO2 og andre urenheter, samt komprimere den, får man biometan. Denne kalles også oppgradert biogass. Denne gassen har drivstoffkvalitet og kan benyttes i forbrenningsmotorer eller gassturbiner. Gassen kan også distribueres via gassdistribusjonsnett.  

LBG – Liquid BioGas: Dette er flytende biometan og egner seg best til tung langtransport. Både Iveco, Scania og Volvo har lastebiler som kan benytte LBG. Avhengig av merke kan disse ha en rekkevidde på rundt 1600 km per tank. LBG kanyttes også som drivstoff i skipsfartsektoren (Gasum).

CBG – Compressed BioGas: Dette er komprimert biogass og egner seg best til lokal distribusjon, renovasjonsbiler og busstrafikk. Kjøretøy som benytter CBG har en rekkevidde på rundt 600 km per tank, avhengig av merke (Gasum).