Venstre spør hva regjeringen kan gjøre for økt biogassproduksjon i Norge

Alfred Jens Bjørlo fra Venstre tok seg tid til å komme innom Biogasskonferansen 2023. Han presenterte sin interpellasjon som han la frem i Stortinget samme dag. Han mener det er fullt mulig med en produksjon på 10 TWh biogass i Norge før 2030. Interpellasjonen er rettet til Olje- og energiminister Terje Aasland:

«Biogass er ei løysing som verkeleg kan monne i det grøne skiftet, med eit potensial i Noreg på minst 10 TWh før 2030. Auka produksjon og bruk av biogass kan kutte klimautslepp, løyse lokale miljøproblem og gi ny verdiskaping. EU, Sverige og Danmark satsar stort på biogass, medan Noreg ligg langt etter sjølv om vi har eit enormt behov for ny rein energi raskt. Biogassnæringa har i tillegg eit stort eksportpotensial.
Kva vil regjeringa gjere for å auke produksjonen og bruken av biogass i Noreg og stimulere til eksport av biogassteknologi?

Kilde: stortinget.no