Mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge

Rapporten er skrevet av NORSUS på bestilling fra Biogass Oslofjord, Energigass Norge, Norges Bondelag, Avfall Norge og Norsk Vann. Hensikten med arbeidet har vært å gi et bilde av mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge med tanke på aktuelle råstoff, teknologiutvikling og klimanytte.

Rapporten finner du her

Hovedpunkter fra rapporten
Rapporten er delt inn i tre hoveddeler; teoretisk biogasspotensial fra nåværende og fremtidig råstoffbase med utgangspunkt i dagens teknologi, teoretisk biogasspotensial knyttet til fremtidig teknologituvikling og klimanytte til en høyere utnyttelse av biogasspotensialet enn i dag.

Teoretisk biogasspotensial for nåværende råstoffbase med utgangpunkt i dagens teknologi estimeres til å være 5,5 TWh. Hvor det største potensialet kommer fra landbruket, havbruket og husholdning og næring.

Mulig fremtidig råstoffbase med utgangspunkt i dagens teknologi er estimert til å unne gi et teoretisk biogasspotensial på 11,3 TWh. Da er det lagt til grunn en forventet reduksjon av matsvinn på 50%, men med en vekstambisjon fra havbruksnæringa om økt råstoffgrunnlag.

Teoretisk biogasspotensial knyttet til mulig fremtidig teknologiutvikling kan økes på to måter:
1. Ved å produsere biogass fra råstoff som ikke er egnet til anaerob utråtning kan det oppnås et potensial på 7,6 TWh.
2. Økt produksjon ved å omdanne CO2 i biogass til metan (biometanering) utgjør det et økt biogasspotensial på 1,4 TWh med nåværende råstoffbase og 2,9 TWh med utgangspunkt i mulig fremtidig råstoffbase.

Klimanytte
Rapporten fremhever også klimanytten i de ovenstående scenarioene hvor størrelsesorden på utslippsreduksjonene er avhengig av hvor stor andel av det teoretiske potensialet som utnyttes. Rapporten deler klimanytte inn i tre kategorier:
1. Nytten ved at biogass erstatter fossile energibærere
2. Nytten ved av CO2 fra oppgradering av biogass erstatter fossil CO2
3. Nytten ved at husdyrgjødsel går til biogassproduksjon fremfor tradisjonell håndtering – effekt av redusert lagringstid.

Kilde: NORSUS (Rapporten er publisert 9.mars 2023)