Gjennomslag for biogassbransjen

Biogassbransjen.no skriver:
Energi- og miljøkomiteen la frem sin innstilling om Energimeldingen torsdag før pinsen. Her kom det flere viktige vedtak om biogass.

Energi- og miljøkomiteens innstilling til Energimeldingen ble lagt frem torsdag i forrige uke. Meldingen skal behandles og vedtas i Stortinget 9. juni.

Foto: Stortinget

– Det var flere veldig gode biogassvedtak, som er viktige for utviklingen av biogassbransjen, sier daglig leder i Biogass Norge, Pia Farstad von Hall, til Biogassbransjen.no.

Her er de seks forslagene om biogass, som alle har stortingsflertallet bak seg, nummer er hentet fra innstillingen:

XLIV

Stortinget ber regjeringen om å følge opp vedtak om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likestille biogass med elektrisitet og hydrogen, og det skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.

XLV

Stortinget ber regjeringen om å følge opp initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette i forbindelse med budsjett for 2023, samtidig gjennomgå virkemidler for biogass i andre nordiske land og vurdere endringer for å sikre at norske biogassprodusenter er mer konkurransedyktige i møte med utenlandsk biogassproduksjon.

XLVI

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette bransjeavtaler med landbruket og fiskeri- og havbruksnæringen med mål og tiltak for å øke leveransen av råstoff til biogassproduksjon. Klyngesamarbeid på tvers av bionæringene vil spille en viktig rolle i dette arbeidet.

XLVII

Stortinget ber regjeringen sørge for at sirkulær økonomi er et tverrgående satsingsområde for virkemiddelapparatet.

XLVIII

Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt bruk av avansert flytende biodrivstoff og biogass i transportsektoren.

XLIX

Stortinget ber regjeringen snarest følge opp vedtaket om et obligatorisk takstfritak for biogasskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022.

Daglig leder i Biogasss Norge, Pia Farstad von Hall. Foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene.

– Summen av disse vedtakene er viktige for biogassbransjen, sier Farstad von Hall.

Energimeldingen skal behandles i Stortinget 9. juni, og det ligger altså an til bred politisk støtte for biogassforslagene.

– For det første anerkjennes vi som en del av klimaløsningen. Man får også fremtidsutsikter utover 2025, som er kjempeviktig når man skal vurdere hvorvidt man skal investere i et produksjonsanlegg eller ikke. Man viser også til EUs satsing, og ønsker å følge opp det hjemme.

– Det er ingen tvil om at biogass er viktig å legge til rette for, rett og slett fordi man skal løse klimautfordringene i avfallssektoren og landbruket. Her begynner politikken å henge sammen.

– Vil dette være en vesentlig endring i forhold til Energimeldingen som er lagt frem?

– Det er en styrking av biogass’ posisjon i politikkfeltet i forhold til Energimeldingen fra forrige regjering, men også i forhold til tilleggsmeldingen som kom i høst. Biogass var ikke viet mye oppmerksomhet i disse dokumentene. Det er det Stortinget som har fått jobbet inn. Vi har vært aktive i Stortinget og kommet med innspill, et arbeid som har gitt resultater.

Link: artikkel