Biogasstatistikk 2021

På Biogasskonferansen 2022 ble det presentert rykende fersk biogasstatistikk. Dette er ment å være en årlig statistikk for bransjen. Statistikken er bestilt av Biogass Norge og Biogass Oslofjord og utarbeidet av Norwaste.

Kort oppsummering:

●Det ble i 2021 produsert biogass fra 50 anlegg tilsvarende ca 700 GWh.

●De fleste anleggene er offentlig, mens antallet og produksjonen øker i privat sektor.

●Den offentlige statikken til SSB overrapporterte i 2019 og har gitt feil bilde over tidligere produsert mengde biogass. Bransjen har hatt en formening om 1 TWh. Feilen i SSB-statistikken vil bli justert ved neste publisering.

●Det er stor variasjon mellom anleggene i fokuset på utnyttelse av biogassen. Ikke alle anlegg nyttegjøres fullt ut. Når eget behov er dekket, fakles overskuddet av.

●Av de som oppgrader går flere over fra CBG til LBG. I dag oppgraders 40% til CBG og LBG, 45 % nyttegjøres internt, 5 % til el. og fjernvarme og minst 10 % fakles

●Det produseres ca. 600 tusen tonn biorest/biogjødsel (våtvekt) per år til landbruket og minimum 240 bønder mottar biorest hvert år

●Avløpsslam er hovedandelen av substrater til biogassanlegg, men mye av økningen vil skje på andre substrater som matavfall og ulike substrater fra landbruk og fiskeri og havbruk

●Kun 26 % av eksportert substrat fra fiskeri og havbruk brukes til nasjonal biogassproduksjon. Kun 1% av husdyrgjødsel utnyttes og målet er ikke oppnådd.

●Nasjonale mål kan stimulerer til økt produksjon, men det er nok behov for offensive virkemidler for å realisere potensialet.

PDF: Biogasstatistikk 2021