Løftet om rabatt i bompengeringen må følges opp

Biogass Norge deltok på høringen i energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet for 2022. Hovedinnspillet denne gang var oppfølging av vedtaket i mai om rabatt i bomringen og likestilling av el, hydrogen og biogass i offentlige politikk

Bjørn Malm, bærekraftsdirektør i Tine, representerte Biogass Norge og var tydelig på at de store transportørene mener biogass er et viktig alternativ for raskt å kunne ta ut klimagevinster i transportsektoren, men det forutsetter at bransjen får forutsigbare rammebetingelser. At Stortinget i mai, med et klart flertall, vedtok å innføre en rabatt i bomringen for kjøretøy på biogass, for så å erfare at dette forslaget ikke er ivaretatt av avgått regjering, gjør det vanskelig å forholde seg til politiske vedtak.

Bjørn Malm

Stortinget har nå en god mulighet til å stå ved sin beslutning fra mai og innføre rabattordning i bomringen fra januar 2022. Biogass Norge har presentert en løsning for hvordan dette kan gjøres.

Utslipp fra varetransport på tyngre kjøretøy utgjør 33 prosent av de totale utslippene fra veitrafikken i Norge. Norge vil ikke kunne møte sine forpliktelser uten at vi lykkes med å redusere også disse utslippene. ASKO, Posten og Tine har alle ambisiøse klimamål og ser på biogass som en viktig del av løsningen skal vi nå målene.

Nye kjøretøy som bedriftene kjøper i dag vil gå på veien i ca seks år. Det betyr at de er nødt til å gjennomføre en større utskiftning av transportflåten de neste tre årene om det skal gjennomføres betydelig klimakutt frem mot 2030.

Tine, Posten og Asko disponerer til sammen 2250 kjøretøy og av disse er 95 biogasskjøretøy. Bilene kjører ca 110 kilometer per år og slipper ut ca 100 000 tonn CO2 ekvivalenter. Bare for 2022 vurderes det å anskaffe totalt ca 100 nye biogassbiler, men pga den politiske situasjonen skapes det usikkerhet rundt denne anskaffelsen og muligheten for å redusere klimautslippene.

Biogass Norge skal også delta i høringsmøtet i Transport- og kommunikasjonskomiteen, der samme budskap vil bli fremlagt.

Det er nå tid for handling på Stortinget!