Hva mener partiene?

Samfunnsbedriftene har spurt partiene på Stortinget om hva de mener om biogass og biogassmarkedet i sine programmer.

Spørsmålet som ble stilt:

Biogass er klimavennlig energi fra matavfall, fiskeriavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Vi har god tilgang på råmaterialer, og det er kun et spørsmål om å utnytte dem best mulig. Biogass kan brukes til drivstoff, oppvarming og produksjon av elektrisitet. Hva vil dere gjøre for å sikre konkurransedyktige rammevilkår for produksjon og bruk av biogass?

Resultatet av spørrerunden:
Arbeiderpartiet: Mye, bl.a.: Raskere søknadsprosess for gassdistributørene som søker om investeringsstøtte til fyllestasjoner hos Enova. Forbedre Enovas støtteordning til fyllestasjoner og innkjøp av tyngre kjøretøy med biogass som drivstoff. Forenkle søknadsprosessen for støtte til biogasskjøretøy. Sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022. Endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer og likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen, samt ta initiativ til nordisk harmonisering av rammevilkårene for biogassproduksjon. 
Venstre vil satse på alle nullutslippsløsninger, også biogass. Biogassanlegg med støtte fra Enova er helt avgjørende for å få opp produksjonen, slik at vi får mer biogass til drivstoff, oppvarming og produksjon. Venstre vil fortsette denne satsingen. Samtidig bør kommunene utnytte sin rolle som innkjøpere og satse på nullutslippsløsninger som biogass.

Sosialistisk venstreparti: Vi tror det ligger store næringsmuligheter i biogass som ikke er tatt i bruk ennå. SV vil etablere og finansiere en infrastruktur for biogassproduksjon over hele landet og gjørebiogassproduksjonen lønnsom. Vi vil utarbeide en forpliktende handlingsplan for å øke biogassproduksjonen til 10 TWh årlig i 2030. Videre vil vi legge til rette for en planmessig utbygging av fyllestasjoner for biogass, gi tungtransport som går på biogass, fritak fra bompengeinnkreving, og gi støtte til større biogass- og gjødselanlegg i jordbruket. Vi vil også stille krav til petroleumssektoren og cruisenæringen om bruk av mer miljøvennlig drivstoff som biogass.  
Senterpartiet har programfestet å øke tilskudd og forskningsmidler til å produsere biogass av husholdningsavfall og husdyrgjødsel, med sikte på at mest mulig brukes til biogassproduksjon. At staten må bidra til å etablere helhetlige verdikjeder for produksjon og bruk av biogass og biokull, og at både husdyrgjødsel, treavfall, fiskeavfall og annet avfall vil være interessant som grunnlag for biogassproduksjon. Senterpartiet mener det trengs et samspill mellom mange aktører for å igangsette prosjekter og bygge lønnsom produksjon, men at for eksempel i industrien må elektrisitet, fjernvarme, bergvarme, hydrogen, biogass og biomasse erstatte fossilt brensel. Senterpartiet vil etablere et grønt investeringsselskap med minimum 10 mrd. kroner i kapital for utvikling av – og strategiske investeringer i – norske bedrifter som baserer seg på grønt karbon som f.eks. biogass og biokull, samt andre bedrifter som satser på bioenergi eller biobaserte materialer.
MDG: En av de måtene vi vil fjerne utslippene fra alle store punktutslipp innen 2030 er gjennom en storstilt satsing på avfallsbasert biogass og ved å stimulere til økt produksjon. Vi vil prioritere utskilling av biologisk avfall, som matavfall, og stimulere til økt produksjon av biogass fra avfall og kloakkslam, samt i jordbruket. Vi vil også bidra til at et marked for disse produktene kommer på plass gjennom offentlig sektors innkjøpsmakt. Når dette markedet har blitt skapt kommer det til å etablere konkurransedyktige rammevilkår for produksjon og bruk av produktet. Blant flere av våre tiltak for å styrke biogass i Norge har vi i vårt alternative statsbudsjett satt av 100 mill. kroner til oppstart av et nytt biogassprogram som bl.a. skal støtte opprettelse av biogassanlegg, samt ytterligere 100 mill. kr. til å opprette et nasjonalt biogassprogram under Enova. Disse tiltaket kommer til å øke biogassmarkedet. Samtidig kommer vi til å opprette en tilskuddsordning der landbruksbedrifter kan søke om støtte for lokal biogassproduksjon. Dette vil fungere som er et sterkt insentiv for å produsenter til å øke eller starte produksjonen av biogass samt stimulere til konkurranse innen produksjonen av produktet. 
Fremskrittspartiet er veldig positive til å legge til rette for økt bruk av biogass, og fremmet derfor et forslag i Stortinget som vi fikk flertall for denne våren. Produksjon og bruk av biogass har en rekke positive miljø- og klimaeffekter og bør derfor klassifiseres på linje med elektrisetet og hydrogen. Fremskrittspartiet vil fjerne denne barrieren for å legge til rette for økt produksjon og bruk av biogass. Se Fremskrittspartiet sitt forslag her. https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2020-2021/dok8-202021-231s.pdf
Høyre mener at Norge har store forutsetninger for å bli en ledende biogassnasjon. Biogass er en del av løsningen for å redusere utslippene, men også for å bruke ressursene på en sirkulær måte. Vi vil for eksempel legge til rette for økt bruk av avansert flytende biodrivstoff og biogass i transportsektoren.  
KrF mener biogass vil bli en viktig del av fremtidens energimiks og er et fornybart alternativ til naturgass. I dag blir ikke potensialet for biogass utnyttet og det trengs både nye teknologisk løsninger og infrastruktur før dette potensialet kan utnyttes. Infrastruktur som i dag bygges for naturgass, samt gassferger og andre fartøy som i dag går på gass, vil i fremtiden enkelt kunne skifte fra naturgass til biogass når dette blir tilgjengelig i tilstrekkelige kvantum.  Det viktigste statlige virkemidlet for å få opp bruken av biogass er Enova som gir investeringsstøtte til å etablere produksjonsanlegg for biogass i Norge. Under denne regjeringen har rammene til Enova blitt økt betydelig. KrF vil fortsette satsingen på Enova i neste stortingsperiode.     
Rødt støtter en satsning på biogass, og mener dette skal basere seg på ressurser fra avfall, fiskeslam o.l., ikke føre til økt hogst. Frem mot 2040 vil Rødt sikre 8 TWh fra biogass gjennom statlige investeringer. Dette vil, med et forsiktig anslag, føre direkte til 9000 nye arbeidsplasser.