FREVAR KF

FREVAR KF eier og driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon og energigjenvinning. I tillegg drifter de en gjenvinningsstasjon og et biogassanlegg. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

I biogassanlegget benyttes slammet fra renseanlegget og noe matavfall. Biogassen er med på å drifte biler og busser i Fredrikstad kommune, samt jordforbedring til lokale bønder.

FREVAR KFs Miljøpolitikk

  • Vi arbeider for å beskytte og bevare miljøet, miljøaspekter vurderes i våre beslutninger.
  • Vi er en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon.
  • Driften av våre anlegg er sentrale for den sirkulære økonomien i Fredrikstad kommune, og er med på å redusere den totale miljøbelastningen.
  • Hver enkelt del av foretaket drives etter prinsippet om kontinuerlig forbedring.
  • Vi praktiserer åpenhet og dialog i kontakt med våre interesseparter, og tilstreber å være en ansvarlig nabo.

FREVAR KFs Kvalitetspolitikk

  • Vi overholder gjeldende lover, forskrifter og tillatelser.
  • Vannverket er en viktig del av vannforsyningssystemet i Fredrikstad kommune. Vi har løpende kommunikasjon om vannets kvalitet og mengde, med teknisk drift som distribuerer vannet til kundene.
  • Vannverket drives etter prinsippet om kontinuerlig forbedring.
  • Vi prioriterer beredskapstiltak som sikrer vannforsyningen ved unntakstilstander.

Kilde: https://frevar.no