Biogass er sirkulær

Biogass Norge ser frem til å være med på jobben som kreves for å omstille Norge til et sirkulært samfunn. Sirkulærstrategien som ble lagt frem av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er et godt utgangspunkt for å utvikle biogassbransjen og vi ønsker å være med på laget som skal konkretisere tiltak for hvordan vi skal nå målet om et bærekraftig samfunn.

Biokraft sitt anlegg på Skogn. Verdens største produsent av flyltende biogass.

I strategien er bioøkonomi pekt på som et viktig satsingsområde. Biogassbransjen er en sentral del av bioøkonomien og i Norge er vi langt fremme allerede. Verdens største produsent av flytende biogass befinner seg på Skogn. Dette er en posisjon som vi som bransje har gode forutsetninger for å beholde om rammevilkårene er de rette.

Produksjon og bruk av biogass involverer mange utradisjonelle samarbeid – alt fra matavfall, fiskeriavfall til husdyrgjødsel inngår i produksjonen. Samtidig produseres det en biorest som kan erstatte kunstgjødsel. Tilrettelegging for gode utradisjonelle samarbeid krever omfattende endringer i lover og regler, men med sirkulærstrategien i bunn bør det være gode muligheter for å lykkes.

Offentlige virkemidler og insentiver for omstilling må innrettes slik at aktørene i biogassbransjen kan gjennomføre investeringer som bidrar til nye grønne arbeidsplasser. Målet er også å skape økonomisk bærekraftige grønne arbeidsplasser. Da må Enova endre kriteriene de bruker på tildeling av investeringsstøtte slik at klimaresultater vektlegges sterkere enn i dag. I tillegg bør det sees på hvordan Enova kan etablere tiltak for å utvikle bruk av biogass i maritim sektor.

I Klimameldingen ble prinsippet om økt CO2 avgift nedfelt. Det er fortsatt et svært viktig virkemiddel skal vi lykkes med å omstille oss til en sirkulær økonomi. Skal vi bytte ut fossil energi med bærekraftig energi må det være en tydelig bruk av virkemidler. Økt CO2 avgift er ett slikt virkemiddel.

Strategien legger seg tett opp til EU og EUs klimapolitikk. Den 14. juli legger EU frem neste «klimapakke». Hva som legges frem av tiltak der er fortsatt ikke helt klart, men det er viktig at norske myndigheter i dialogen med EU sikrer rammevilkårene for norske virksomheter. Det gjelder også i oppfølgingen av sirkulærstrategien.