Mye bra i klimameldingen

Biogassbransjen har lenge ventet på handlingsplanen for biogass. Den ble presentert som en del av regjeringens Klimamelding. Der sier regjeringen tydelig at biogass er en del av løsningen på klimautfordringene, sammen med el og hydrogen.

Medlemmene i Biogass Norge applauderer forslaget om økt CO2 avgift. Dette er et viktig virkemiddel for å få til et skifte i adferd. Økt CO2 avgift vil gjøre det mer attraktivt å bruke biogass, både i tungtransporten og i maritim sektor.

I handlingsplanen foreslås det ikke noen større endringer i de norske virkemidlene i biogassmarkedet. Enova og Innovasjon Norge er fortsatt sentrale aktører som disponerer virkemidlene for å stimulere til økt produksjon og bruk. Samtidig peker regjeringen på at de vil monotorere konkurranseforholdene mellom Norge, Sverige og Danmark, slik at vi ikke får konkurranseforskjeller som slår negativt ut i for norsk biogass.

I klimameldingen legges det også opp til å stille krav om lav- og nullutslippsløsninger for busser og ferger. Dette kravet inkluderer biogass, noe som er viktig og positivt.

I desember vedtok et flertall på Stortinget at det i revidert statsbudsjett skal komme en vurdering av om det kan etableres ytterligere insentivordninger for produksjon av biogass i Norge. Dette vedtaket er ikke omtalt i klimameldingen, men er noe Biogass Norge vil følge opp i behandlingen av planen på Stortinget og frem mot revidert budsjett i juni. I Klimameldingen er det lagt opp til et produksjonsnivå på ca 2,5 Twh. Dette mener vi er et lavt nivå. Bransjen selv mener det er mulig å nå 10 Twh.

I Biogassbransjen.no har Oslo kommune, ved produksjonsdirektør Johnny Stuen, også kommentert klimameldingen og handlingsplanen for biogass – Oslo kommunes kommentar er: – Biogass har blitt utestengt fra anbud fordi den ikke er et nullutslipp, men den har derimot en klimavirkning. Det er en viktig forskjell. Men nå skal altså biogass vurderes som el og hydrogen, sier produksjonsdirektør Johnny Stuen. – De signaliserer også at det er ønske om samarbeid mellom avfallsbransjen og landbruket. Det handler om substratet, hvordan gjødslet og matavfallet brukes. Gjødslet er viktig for klimaeffekten og det blir tydelig beskrevet. Selv om det ikke er mange konkrete ting, så er det mange positive signaler og føringer.

Landbruket
For landbruket er utviklingen i biogassmarkedet viktig. Landbruket er en sentral aktør på flere områder, både med innsatsfaktorer i produksjon av biogass og som bruker av biogass. Ordningen for levering av husdyrgjødsel kan med fordel videreutvikles og forbedres. Dette er ikke omtalt i handlingsplanen, men er noe Biogass Norge kommer til å gi innspill om når Klimameldingen behandles i Stortinget.

Maritim sektor
I klimaplanen er det foreslått: «Regjeringa vil ta sikte på å innføre eit omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart frå 2022. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har skissert ei mogleg innretning for eit slikt krav. Dei har avgrensa det til innanriks skipsfart og avansert biodrivstoff og biogass og meiner det kan vere formålstenleg at det er innretta på eit vis der det blir brukt biogass». Dette er godt nytt for biogassbransjen og maritim sektor. Potensialet for bruk av biogass i maritim sektor er stort, så dette er noe Biogass Norge støtter og ser frem til å diskutere konkrete løsninger på.

Klimameldingen og handlingsplanen for biogass skal nå behandles på Stortinget og det blir flertallet der som definerer de endelige rammevilkårene for norsk biogassbransje fremover.