Biogass kan gi nye, grønne arbeidsplasser

Så mange som 16.000 nye arbeidsplasser kan biogassbransjen skape i Norge. Det forutsetter at rammevilkårene er gode og at samfunnet vil satse. Vinneren er klimaet og de som ønsker seg jobb i en sektor som har fremtiden foran seg.

Biogass er et godt eksempel på en sirkulær og klimasmart energi. Biogass produseres av avfallsstoffer fra ulike næringer og er et viktig bidrag for å redusere klimautslipp.

Biogass er en varig og klimavennlige energi på samme måte som vannkraft. Og den kan produseres i hele landet. Derfor må regjeringen satse offensivt på biogassmarkedet.

Et flertall i energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nylig kommet med en felles uttalelse om biogassens betydning og ønsker å få utredet hvordan vi kan øke produksjonen. Det lover bra.

I disse dager venter biogassbransjen på regjeringens handlingsplan for biogass. Det er høye forventninger til regjeringens plan. Mulighetene i biogassbransjen er mange, men det forutsetter at regjeringen er villig til å bruke de verktøy de har for å stimulere til økt produksjon og bruk av biogass.

Ser vi på våre naboland og EU, har de høye ambisjoner og klare målsettinger for å bidra til økt produksjon og bruk av biogass. Europeiske myndigheter satser aktivt og målrettet gjennom sin politikk. EU er tydelig på at det grønne skiftet ikke kommer av seg selv. Det må målbevisst satsing til.

I dag produseres det ca. 1 Twh biogass i Norge. Bransjen selv mener vi kan nå 10 Twh med utgangspunkt i de avfallsstoffene vi har tilgang på. Det tilsvarer et årlig gjennomsnittsforbruk av strøm til 625.000 husstander i Norge. Per i dag foreligger det planer om 30 til 40 nye produksjonsanlegg både i offentlig og privat regi.

Vi har også et landbruk som ser mulighetene til å bidra til biogassproduksjon og for å nyttiggjøre seg av bioresten (naturlig gjødsel) fra biogassproduksjonen. Slik bidrar biogass til å gjøre norsk landbruk mer klimavennlig.

Det er flere sektorer i Norge der biogass kan gi et klimaløft. Særlig viktig er transportsektoren. Det fins flere versjoner av busser og lastebiler som benytter komprimert eller flytende biogass.

I maritim sektor er biogass et spennende alternativ til flytende naturgass (LNG) – teknologien er kjent. Industrien er et annet bruksområde som har stort potensial.

Regjeringen har mulighet til å satse på biogass og skape nye grønne arbeidsplasser. Aktørene i bransjen oppfordrer regjeringen sterk til å ta ut potensialet biogass representerer. En praktisk og resultatorientert politikk kan bidrar til å kutte CO₂ utslipp og skape nye jobber. Det er bare å satse. Vi er klare!

Link til debattinnlegg i Kommunal Rapport