Innspill til stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

Biogass Norge har sendt inn våre innspill til Olje- og energidepartementet om biogassens rolle.

VEAS
Foto: Lars Wikborg Stokke

Hovedkonklusjoner:

  • Biogass er klimasmart og sirkulær. Produksjon av biogass er et viktig bidrag til den klimavennlige energimiksen vi skal ha i Norge fremover, sammen med el og hydrogen.
  • Biogassbransjen mener potensialet er stort, opp til 10 Twh. Det tilsvarer et årlig gjennomsnittsforbruk av strøm til 625 000 husstander i Norge.
  • Biogassbransjen er en industri i utvikling som på lengre sikt kan bidra med opptil 16 000 nye grønne arbeidsplasser.1
  • Norge har forskningsmiljøer som er langt fremme internasjonalt, et konkurransefortrinn vi bør benytte oss av.
  • Biogass bør være en naturlig del av stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser.


Produserer i dag energiforbruket til Drammen kommune
Biogass er klimasmart og sirkulær. Skal vi nå målsettingene som er definert i Klimakur 2030 er det helt nødvendig å ta i bruk alle klimavennlige energiressurser i Norge. Det inkluderer biogass, sammen med el og hydrogen.

Gitt ny kunnskap og erfaring fra biogassproduksjon kan biogass bidra til å redusere klimautslipp, samtidig som produksjon av biogass er en effektiv og miljøvennlig utnyttelse av ulike avfallsstoffer. De klimavennlige og sirkulære egenskapene til biogass er i seg selv viktige argumenter for å prioritere biogass i den kommende stortingsmeldingen.

I dag produseres det 1 Twh biogass. Det tilsvarer energiforbruket til Dammen kommune i løpet av ett år (Kommunekraft). I Klimakur 2030 er det et forsiktig estimat på 2,5 Twh innen 2030. Det er to og en halv gang Drammens strømforbruk.  Bransjen selv mener potensialet er større om avfallsressursene utnyttes optimalt, kanskje så mye som 10 Twh. Det tilsvarer et årlig gjennomsnittsforbruk av strøm til 625 000 husstander i Norge, for å sette det i perspektiv.

Bruksområdet for biogass er stort. I dag benyttes biogass i kollektivtrafikk, men det er også en økende bruk av biogass i tungtransport. I tillegg er biogass en viktig del av klimaløsningen i maritim sektor. Ifølge Rederiforbundet er det flere rederier som allerede benytter biogass, eller ønsker å bruke biogass, sammen med LNG for å bidra til utslippskutt. Industrien er et annet bruksområde med stort potensiale.

Felles for alle sektorene er behovet for en fremtidsrettet politikk som legger til rette for produksjon og bruk av biogass slik at bransjen kan ta ut potensialet den representerer. Summen av det bærekraftige energibehovet til Norge i fremtiden tilsier at vi bruker potensialet biogass representerer.

Sirkulær industriutvikling og nye grønne arbeidsplasser
Regjeringen har signalisert tydelig at de ønsker å utvikle norsk økonomi i sirkulær retning. Biogassbransjen representerer en industri som allerede er kommet langt i å tenke sirkulært og etablere sirkulære verdikjeder. For å lykkes med biogassproduksjon må det være et godt samarbeid mellom lokale næringskjeder som landbruket, avfallssektoren, havbruksnæringen, fiskerisektoren, produsenter av biogass og distributører av biogass. Det sirkulære samarbeidet er vi godt i gang med og vi har vist at det fungerer. Ett godt eksempel på dette er Biokraft AS i Skogn. Ett annet er Greve Biogass i Vestfold. Renovo i Sunnhordaland er et tredje eksempel. Felles for de alle er at de er økonomisk bærekraftige.  

Derfor er det naturlig å videreutvikle verdikjedene med en offensiv nasjonal politikk. Biogass Norge mener det er helt nødvendig at biogass inngår som en del av stortingsmeldingen. Tema som bør drøftes inngående er produksjonskapasitet, tilrettelegging for bruk i ulike sektorer og utvikling av markedet for norske leverandører. Norge kan styrke sin satsing på biogass gjennom offensiv bruk av Enova og Innovasjon Norge. Resultatet er bærekraftig energiproduksjon og økt verdiskaping.


Eksport av kunnskap betyr flere norske arbeidsplasser
Allerede i dag er det biogassbedrifter i Norge som er fremst i verden på sitt fagfelt. Cambi AS i Asker leverer utstyr og teknologi til blant annet Storbritannia i stort omfang. 45 prosent av alt avfallsslam i Storbritannia behandles med teknologi fra bedriften i Asker og gir energi til britiske hjem.

Antec Biogas AS er en annen bedrift som har utviklet teknologi som benyttes ved biogassanlegg i Norge og Kina. Flere land etterspør teknologien og Antec Biogas AS tro på et fremtidig vekstpotensiale.

EU satser offensivt på biogass og det som i dag er et fortrinn i Norge kan lett gå tapt om norske myndigheter ikke girer opp satsingen her hjemme.  

Vitenskapsmiljøer og norsk forskning på biogass
Norge har universiteter med svært god kompetanse på biogass. Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet er ett eksempel der forskningen holder et høyt internasjonalt nivå. Forståelsen av biologi og naturens kretsløp er viktig i produksjon og bruk av biogass. Denne kunnskapen finner vi på Ås.

Biogass Norge ber om at forskningsmiljøet styrkes og minner om at forskning og utvikling er et viktig satsingsområde for å bidra til fremtidig verdiskaping.

Norsk biogassbransje er kommet langt og vi vet at vi kan bidra med å levere bærekraftig energi og verdiskaping for fremtidens generasjoner i Norge. Vi ser derfor frem til stortingsmeldingen og bidrar gjerne med ytterligere innspill om det er ønskelig.