Borchgrevink gjenvalgt som styreleder

Biogass Norge er en organisasjon i vekst og utvikling. Det ble derfor avholdt en ekstra generalforsamling 3. desember for å involvere nye medlemmer i arbeidet som gjøres. Målet er å bygge en bransjeorganisasjon som er et tydelig talerør for hele biogassbransjen.

Noen av deltakerne i generalforsamlingen.

Innledningsvis i generalforsamlingen orienterte Narve Mjøs, fra Grønt Kystfartsprogram og DNV GL, om arbeidet som gjøres i programmet. Det er blant annet gjennomført en biogasspilot initiert av rederiet Torghatten, som Biogass Norge har bidratt til. Denne rapporten er det ønskelig å følge opp med tanke på gjennomføring av et konkret prosjekt. Grønt kystfartsprogram inviterte til videre samarbeid med Biogass Norge.

Nytt styre
Valgkomiteens leder, Pål Smits fra Lindum, presenterte innstillingen til nytt styre. Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Det ble gjenvalg av styreleder Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør hos VEAS.

Ragnhild Borchgrevink, styreleder Biogass Norge

Øvrige styremedlemmer som er valgt inn i styret er:

Nestleder: Frode Halvorsen, CEO, Air Liquide Skagerak

Styremedlemmer:
Kari-Anne Sølvernes, seksjonssjef, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo
Johanne Sæther Houge, rådgiver, Norges Bondelag
Marianne Langvik, Manager, Commercial & Admin/Finance, Biokraft AS

Ordinær generalforsamling holdes som planlagt våren 2021.