BIOKRAFT

Vi tror at Biokraft og andre aktører innen biodrivstoff-industrien skal skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Slik bidrar vi ikke bare til å redusere utslippene av klimagasser, men vi bidrar også til «grønn næringsutvikling». Vårt første anlegg for produksjon av Biodrivstoff er under oppføring på Skogn.  Skognanlegget baserer seg på flere råvarer blandt annet fra Norske Skog Skogn og Fiskeoppdrett.

Partnerskapet med Norsk fiskeoppdrett kan illustreres med følgende biprodukthjul.

Biprodukthjul-Fiskeoppdrett

Kategori 2 biprodukt fra norsk oppdrettsnæring, altså biprodukt som ikke skal benyttes til fôr eller humankonsum, gjenvinnes og utnyttes av Biokraft til fornybart biodrivstoff.

Dette kan blant annet benyttes i moderne gassdrevne brønn-og fôrbåter. Slik kan oppdrettsnæringen utnytte egne ressurser og dekke eget energibehov. Tilsvarende modeller for ressursgjennvinning og fornybar energiproduksjon finner en også opp i mot andre næringer, blant annet annen matvareproduksjon og distribusjon.

Gjennom forskning, utvikling og innovasjon har Biokraft ambisjoner om å på sikt også omdanne skogsmasse, skogsavfall og marine energivekster (tang og tare) til biodrivstoff.

Vi er alle ansvarlige for å gjøre vårt for å etterlate en planet og et miljø som gjør at våre barn og barnebarn også kan leve godt. Da må vi håndtere miljøkrisen og begrense den globale oppvarmingen.

Vi i Biokraft skal gi et så stort bidrag til dette som vi makter, og vi skal tjene penger for våre aksjonærer ved å gjøre dette.