Bør satse tøffere

Nylig fikk vi presentert regjeringens statsbudsjett for 2021. Det er uten tvil et grønt budsjett, men regjeringen kunne med fordel satset tøffere på biogass og sirkulærøkonomi.

Vi er midt oppe i en krise på grunn av korona. Den krisen må vi bruke til å skape nye bedrifter. I biogassbransjen har vi gode muligheter for å skape nye grønne arbeidsplasser om rammevilkårene legges til rette for det. Da må Envoa og Innovasjon Norge brukes aktivt.

Fornyet satsing på Enova
Regjeringen satser på å videreføre de økonomiske rammene til Enova. Det er positivt. Det er viktig at de økonomiske rammene Enova får, brukes til å prioritere prosjekter som bidrar til klimakutt. Biogassprosjektene er sentrale i denne satsingen. I dag når ikke prosjekter opp fordi retningslinjene til Enova ikke omfatter et klimaregnskap. Det burde de.

Enova spiller en viktig rolle i satsingen biogasskjøretøy og fyllestasjoner for biogass. Den rollen må videreføres.

I den nye avtalen som skal inngås mellom Enova og Klima- og miløjdepartementet må det legges politiske føringer som løfter frem de klimavennlige prosjektene. Regjeringen kan med fordel være tøffere i sine krav i ny avtale.

Innovasjon Norge må gis en aktiv rolle
Leverandører av utstyr i biogassbransjen er ofte grunderbedrifter. Skal vi sikre at nye bedrifter etableres i Norge og ikke i utlandet er det viktig at Innovasjon Norge, og for den del Nysnø, får økonomiske rammer og retningslinjer som gjør det mulig å satse på nye ideer. Og kanskje ta mer risiko enn det en bank er villig til å gjøre. I teorien skal det være slik i dag, men det er ikke virkeligheten som møter grunderbedriftene i møte med Innovasjon Norge. Noe av midlene som Innovasjon Norge tildels bør settes av til utviklingsprosjekter, selv om det innbærer å ta høyere risiko enn de ellers ville tatt.

Fortsatt avgiftsfritak
I statsbudsjettet for 2021 opprettholdes avgiftsfritaket for biogass, noe som er viktig for å sikre at biogass kan konkurrere på pris mot andre billigere og mindre klimavennlige drivstoff. En økning av CO2 avgiften er ett av flere virkemiddel som bidrar positivt i biogassmarkedet.

Burde satset sterkere på sirkulærøkonmi
Regjeringen setter av 40 millioner kroner til tiltak som medvirker til overgangen til sirkulærøkonomi. Det er et lite beløp sett opp mot den store jobben som skal gjøres for å klare overgangen til et sirkulært samfunn. Dette mener Biogass Norge Stortinget bør følge opp i behandlingen av budsjettet. Denne posten kan med fordel økes betydelig.

Vi trenger like konkurransevilkår
Skal norsk biogass være konkurransedyktig på pris sammenlignet med biogass fra Sverige og Danmark er det viktig å ha like økonomiske rammevilkår. Vår oppfordring til Stortinget er å sikre norske bedrifter rammevilkår på nivå med våre naboland. Vi ber derfor om at disse hensynene tas inn i behandlingen av budsjettet for 2021. Samtidig venter vi i spenning på handlingsplanen for biogass som regjeringen har varslet ved utgangen av 2020.