Vi trenger en ambisiøs handlingsplan for biogass

Regjeringen jobber med ny handlingsplan for biogass. Den er varslet før nyttår 2020. I vår leverte Biogass Norge sine innspill til handlingsplanen. Der krever vi likestilling mellom biogass, el og hydrogen. Samtidig må rammevilkårene for å biogassmarkedet i Norge være konkurransedyktig sammenlignet med våre naboland. Når regjeringen legger frem sin handlingsplan er det klare forventninger om at den er ambisiøs.

Fra regjeringens innspillsmøte om handlingsplanen for biogass, daglig leder Pia Farstad von Hall, Biogass Norge

Biogass Norge har bedt om følgende tiltak for biogassmarkedet:

 • Aksept for biogass som sirkulær og klimasmart energi og drivstoff på lik linje med elektrisitet og hydrogen.
 • Kunnskapsbasert politikk basert på helhetlig tenkning for produksjon og bruk av biogass.
 • Fortsatt investeringsstøtte til produksjonsanlegg i ENOVA slik at det blir flere større anlegg.
 • Innføre et tillegg i tildelingskriteriene for produksjonsanlegg slik at de omfatter et helhetlig
  CO2 regnskap.
 • Fritak for tunge kjøretøy på biogass i bomringen.
 • Utvidelse av Enovas støtteordning til nye fyllestasjoner. Målet er flere fyllestasjoner langs viktige transportårer for godstrafikken.
 • Videreføre Enovas støtteordning for tunge biogass-kjøretøy (fra ca. 3,5 tonn totalvekt og oppover). Støttesatsen bør økes til et nivå man har i dag i Sverige. Støtteordningen bør ha lik innretning som Enovas støtte til utslippsfrie varebiler.
 • Revidering av drivstoffhierarkiet som benyttes ved offentlige innkjøp av blant annet kollektivtransport. Dette bør speiles i Difis anskaffelsesveiledere og i statens egne anskaffelser. Biogass må vektes på linje med elektrisitet når totaleffekten av CO2-regnskapet innebærer opptak av CO2 (karbonfangst).
 • Vurdere etablering av infrastruktur i havnene for fylling av biogass. Dette er særlig aktuelt i Nord-Norge for å sikre tilførsel av biogass til ferger.
 • Videreføring av støtteordningen til bønder for leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Bjørn Malm, bærekraftsdirektør i Tine

«Tine er med i Biogass Norge for å bidra med positiv samfunnsutviklingen. Skal Tine satse på biogass på sine kjøretøy er vi avhengig av rammevilkår som gjør det mulig å velge klimavennlig. I dag er vi på god vei med støtte fra Enova til kjøretøy og fyllestasjoner, men vi er også avhengig av å få fritak i bomringen for biogasskjøretøy.»