Klimakur 2030: Biogass en del av løsningen

Biogass er en viktig del av løsningen i vår tids viktigste kamp for reduserte klimautslipp og kan likestilles med både elektrisitet og hydrogen med sine gode klimaegenskaper. Biogass omtales som en del av løsningene i Klimakur 2030 skal vi nå målet om en reduksjon i C02-utslipp på 40 millioner tonn.

Ragnhild Borchgrevink, styreleder i Biogass Norge og administrerende direktør i VEAS.

«Biogass er en del av løsningen på klimautfordringene vi står overfor. Biogass er sirkulær og klimasmart. Vi har alle et ansvar for å ta i bruk den ressursen biogass er og samtidig se hele verdikjeden under ett; fra avfallsressurser, biogass- og biorestproduksjon og bruk av biogass.»

Biogass Norge er opptatt av at politikken som utformes for dette markedet er optimal i forhold til produksjon og bruk. Verdikjeden – fra avfall til biogass, biogjødsel og C02 fangst – utgjør en helhet som må sees i sammenheng. Det er produksjon og utnyttelse av næringsstoffene i biogjødsel og utnyttelsen av C02, som gjør biogassproduksjonen sirkulær og som et egnet drivstoff i kampen for et bedre klima.

Biogass er en fornybar ressurs og må i utviklingen av virkemiddelapparatet betraktes som en varig ressurs. Produksjon og omsetning av biogass er også en fremtidsnæring i Norge og en bidragsyter til grønn vekst.

Biogass Norge mener det er flere tiltak som må gjennomføres skal vi nå klimamålene våre. Tiltakene for biogassmarkedet er:

 • Aksept for biogass som sirkulær og klimasmart energi og drivstoff på lik linje med elektrisitet og hydrogen.
 • Kunnskapsbasert politikk som omfatter hele verdikjeden for produksjon og bruk av biogass.
 • Grønne investeringsmidler til biogassanlegg fra tiltakspakkene som er varslet etter koronakrisen.
 • Videreføring av investeringsstøtten til produksjonsanlegg i Enova slik at det blir flere større anlegg.
 • Utrede en modell for produksjonsstøtte til biogassanlegg for å sikre flere større anlegg.
 • Gjennomføre en juridisk vurdering og sammenligning av ulike offentlige støttetiltak for sikre at de offentlige virkemidlene som benyttes faktisk bygger oppunder produksjon og bruk av biogass i Norge.
 • Innføring av et tillegg i tildelingskriteriene i Enova for produksjonsanlegg slik at de omfatter et helhetlig CO2 regnskap.
 • Vurdere å innføre innblandingskrav av biogass på skip som benytter LNG.
 • Fritak i bomringen for tunge kjøretøy.
 • Utvidelse av Enovas støtteordning til nye fyllestasjoner. Målet er flere fyllestasjoner langs viktige transportårer for godstrafikken. Hvis dette skal oppnås bør støttesatsen økes og det bør etableres driftsstøtte i oppstartfasen i mindre sentrale strøk.
 • Videreføre Enovas støtteordning for tunge biogass-kjøretøy (fra ca. 3,5 tonn totalvekt og oppover). Støttesatsen bør økes til et nivå man har i dag i Sverige. Støtteordningen bør ha lik innretning som Enovas støtte til utslippsfrie varebiler.
 • Revidering av drivstoffhierarkiet som benyttes ved offentlige innkjøp av blant annet kollektivtransport. Dette bør speiles i Difis anskaffelsesveiledere og i statens egne anskaffelser. Biogass må vektes på linje med elektrisitet når totaleffekten av C02regnskapet innebærer opptak av C02 (karbonfangst).
 • En egen støtteordning for innkjøp av anleggsmaskiner som benytter biogass.
 • Etablere en støtteordning til infrastruktur i havnene for fylling av biogass.
 • Videreføring og styrking av støtteordningen for leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg.
 • Implementere biogass i opprinnelsesgarantisystemet slik EU gjør fra 2021.