11 organisasjoner enige om ny biogasspolitikk

En samlet avfalls-, biogass-, transport, landbruks- og havbruksnæring står sammen om hvordan vi kan øke biogassproduksjonen i Norge.

Biogass Norge presenterte notatet i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 25. oktober med en klar oppfordring om kursendring for norsk biogasspolitikk! Å fortsette slik vi gjør nå vil ikke gi nødvendig vekst i markedet og da får vi heller ikke ønsket klimagevinst!

Fra notatet:
Hva er biogass?
Biogass er fornybar og utslippsfri energi som produseres av bl.a. husdyrgjødsel, matavfall, avløp og
fiskeslam. Det kan erstatte fossilt drivstoff i skip og kjøretøy og bidra til utslippskutt i industrien. Samtidig
produseres biogjødsel som kan erstatte kunstgjødsel i landbruket og gi økt karboninnhold i matjord. EU
har vedtatt strengere regler for avfallshåndtering og biogassproduksjon er en god løsning. Økt produksjon av biogass vil bidra til å løse klima- og miljøutfordringer i både landbruket og fiskeri- og havbrukssektoren.

Biogass kan kutte to millioner tonn CO2 i 2030
Ved å øke bruken av biogass kan vi kutte to millioner tonn CO2 årlig i 2030. Det tilsvarer syv prosent av
Norges klimamål. Biogass reduserer utslipp av klimagasser i flere ledd og i mange sektorer. I
transportsektoren er lastebilprodusentene og transportørene klare til å erstatte diesellastebiler med
biogass. Særlig på lengre strekninger der elektriske kjøretøy ikke er mulig. Med enkle tiltak kan vi få til
store og billige utslippskutt raskt.

Biogass kan gi Norge fem TWh i 2030
Norge går mot et kraftunderskudd og trenger mer energi. Biogass kan bidra til dette, og samtidig avlaste
strømnettet. I dag produserer Norge ca. 0,7 TWh biogass. Det teoretiske potensialet for biogass i Norge er 22 TWh. Det fordrer at vi inkluderer alt tilgjengelig råstoff og utnytter nye produksjonsmetoder. Et mer
realistisk estimat er fem TWh i 2030. Til sammenligning produserte norsk vindkraft 11,8 TWh i 2021.
Biogass styrker også norsk beredskap og vi blir mindre avhengig av import av næringsstoffer, ved at for
eksempel fosfor fra avfallsstrømmer kan omfordeles mellom regioner slik at det kan inngå i ny
matproduksjon.

Arbeidsplasser og industriutvikling
Utvikling av norsk biogass kan gi opptil 8 500 nye arbeidsplasser og bidra til lokal næringsutvikling. Med de rette tiltakene kan minst 30 nye industrianlegg etableres innen 2030.

Hva hindrer oss?
Støtteordningene for industriell biogass i Norge fungerer ikke. Dagens ordninger vektlegger i for stor grad krav til innovasjon. Det har resultert i at ingen har investert i et nytt biogassanlegg på tre år. Norge
eksporterer i dag også store mengder bioavfall til Danmark. For å øke produksjonen av biogass i Norge er
vi nødt til å se på løsninger som kombinerer investeringsstøtte og lån til nye anlegg.

I Sverige og Danmark har de ved hjelp av målrettede ordninger de siste årene klart å etablere fungerende biogassmarkeder. Vi bør derfor lære av våre naboland og endre dagens ordninger slik at vi kan kutte utslipp, øke energiproduksjonen og skape arbeidsplasser.

Nødvendige tiltak for å akselerere biogass i Norge:

  1. Et virkemiddelapparat som prioriterer økt biogassproduksjon, eksempelvis et nytt program for
    storskala utrulling av kjent teknologi. Gjerne gjennom Bionova.
  2. Forutsigbare støtteordninger som kombinerer investeringsstøtte og lån i hele verdikjeden til nye
    anlegg. Rammen må være minst 300 millioner kroner for 2024.
  3. En garanti fra regjeringen om at dagens veibruksavgift og mulighet for fritak/redusert pris i
    bompenger for biogass videreføres til minst 2035.
  4. Oppfylle Stortingsvedtaket av 10. juni 2022 om at biogass skal sidestilles med el og hydrogen
Publisert: